ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Mini Theater S – 2024

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangeboden door Stichting mini theater S, gevestigd te Prins Bernhardstraat 1, 6043BG Roermond, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88445984.

 2. Diensten
  2.1. Stichting mini theater S biedt verschillende diensten aan.

  2.2. De diensten worden uitgevoerd met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap.
 1. Aansprakelijkheid
  3.1. Stichting mini theater S is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten.

  3.2. Stichting mini theater S is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de informatie op onze website of andere communicatiekanalen.
 1. Betaling
  4.1. De prijzen van onze diensten zijn zoals vermeld op onze website of zoals schriftelijk overeengekomen.

  4.2. Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur.
 1. Intellectueel Eigendom
  5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten en materialen behoren toe aan Stichting mini theater S of haar licentiegevers.

  5.2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting mini theater S gebruik te maken van deze materialen op welke wijze dan ook.
 1. Geschillen
  6.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Stichting mini theater S en haar klanten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  6.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Roermond.
 1. Wijzigingen
  7.1. Stichting mini theater S behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  7.2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten.
Scroll naar boven